آغاز91

ازبازی با واژه ها،ازهمسایگی سبزه و ماهی،ازبوی بهارو آغاز،خوشتر این است: سال نو مبارک

شروع،آغازی دیگرازبوی شیرین نوشدن وحال ،خنکای نسیم نوروزبا آوازکبوترها وپایان .....

آری خبرازبهاری دیگراست .سال نومبارک

ازسین سال،سبزی سبزه ها وسرخی گل ها ،باسفره ای ازهفت سین ،به میمنت سینی ازجنس نوشدن.

سال نو برهمه مبارک

امین موسی وند

با عرض پوزش سرعت اینترنت شهرستان زیرسرعت یک لاک پشت بالغ بود واگرنه عکس  هم میذاشتم.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید