زیرذره بین

عبورازسرخی صفحه ی کرانه ی نیلگون وتپه های خاکستری .ماه یکه و بی کس به مانند من درانتظارسوسوی چراغ های شهرشلوغ وحشی .خداراچه دیدی شاید ...

بهمن 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
3 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
3 پست